Ombyggnationer i bostadsrättsföreningen

Det kan mycket väl vara så att den bostadsrättsförening du är medlem i är i behov av någon form av ombyggnation eller renovering av fastigheten som då kommer att beröra alla som bor och är medlemmar i den föreningen. Det kan vara fråga om fönster- eller stambyte. Stora eller mindre renoveringar som styrelsen eller årsmötet har beslutat om.

Ta tillvara på din röst vid årsmöten eller extra inkallade stämmor för en speciell orsak som rör alla i föreningen. Det kan räcka med att styrelsen kan fatta beslut och genomföra vissa åtgärder medans andra beslut måste fattas genom en föreningsstämma eller årsmöte. Vissa gånger så behövs ett avtal mellan medlemmarna och den förening man är medlem i, och då kan det vara bra att ta hjälp utifrån för att få rätt avtal. Det kan vara rätt att få juridisk rådgivning inför vissa beslut som ska tas i en förening.

Är det riktigt stora byggprojekt så är har det extra stor betydelse att allt går rätt till, det kan vara fråga om stora investeringar som till exempel fönsterbyte i hela hyresfastigheten. Man bör se till att alla avtal mellan föreningen och medlemmar, men också avtalen mellan förening och byggherren blir rätt så att inget lämnas därhän och det blir problem senare. Det kan vara bra att ta in jurister som är expert på området och ser till att alla avtal blir skrivna rätt och att allt sköts enligt regelboken.

Även om du som har bostadsrätt vill bygga om så måste detta förankras i föreningen och av styrelsen. Dessa är till för att se så att inga åtgärder som utförs skadar själva fastigheten eller störa de andra som bor där. Styrelsen kan däremot inte säga nej till renovering eller ombyggnationer utan att ha en saklig grund men ofta är det kanske större ingrepp som att flytta hela köket till ett annat rum eller att ta ner en vägg för att få en öppnare planlösning i lägenheten. Det är viktigt att styrelsen får underlag på vad som ska göras och att man har ett skrivet avtal med dem. Även här kan man behöva en jurist för att bestrida styrelsens beslut om man anser att det är felaktigt eller behöva som försvar om styrelsen anser att man gjort någon fel och valt att stämma.